Преподобному Иринарху Ростовскому

Преподобный Иринарх носил вериги, не спал ночами и молился, постоянно боролся с бесами. Святой помогает при бессоннице, при болезнях ног.

Тропарь преподобному Иринарху, затворнику Ростовскому, глас 4

Я́ко му́ченика добропроизво́льна/ и преподо́бных удобре́ние,/ звезду́ Росто́вскую,/ в затво́ре, у́зах и вери́гах Го́сподеви благоугоди́вшаго/ и чуде́с благода́ть от Него́ прие́мшаго,/ Ирина́рха преди́внаго пе́сньми хвале́бными почти́м/ и, к нему́ припа́дающе, уми́льно глаго́лем:/ о́тче преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Иринарху, затворнику Ростовскому, глас 2

Волне́ний мно́жество жесто́ким житие́м преходя́,/ изгна́ние, затво́р и у́зы желе́зныя претерпе́л еси́ му́жески, Ирина́рше терпеливоду́шне,/ нам оста́вль о́браз злострада́ния и терпе́ния твоего́,/ озаря́я чуде́с блиста́ньми с ве́рою приходя́щих к честно́му гро́бу твоему́,/ у него́же, я́ко по́честь побе́дную, вери́ги твоя́ тя́жкие ви́дим,/ от ни́хже подае́ши исцеле́ния неду́жным./ Сего́ ра́ди зове́м ти:// ра́дуйся, Ирина́рше, о́тче преди́вный.

Молитва преподобному Иринарху, затворнику Ростовскому

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Ирина́рше! При́зри на ны, гре́шныя, в ско́рбех и обстоя́ниих на́ших усе́рдно к тебе́ вопию́щия и на тя по Бо́зе все упова́ние на́ше возлага́ющая. Про́сим тя со умиле́нием мно́гим: твои́м предста́тельством ко Го́споду Бо́гу испроси́ нам мир, долгоде́нствие, братолю́бие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ния, дожди́ благовре́менны и свы́ше благослове́ние на вся начина́ния на́ша блага́я. Изба́ви же всех нас святы́ми твои́ми моли́твами от всех бед: гла́да, гра́да, пото́па, огня́, меча́, вредоно́снаго че́рвия, тлетво́рных ветро́в, смертоно́сныя я́звы и напра́сныя сме́рти, и во вся́ких ско́рбех на́ших бу́ди нам уте́шитель и помо́шник, сохраня́я ны от паде́ний грехо́вных и сподобля́я насле́дники бы́ти Ца́рствия Небе́снаго, да прославля́ем вку́пе с тобо́ю всех благи́х Пода́теля, Триеди́наго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая преподобному Иринарху Ростовскому, затворнику

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, добропроизво́льный страда́льче, новопросия́вый чудесы́, о́тче наш Ирина́рше. Росси́йстей земли́ удобре́ние, гра́ду Росто́ву похвало́, оби́тели сей ве́лие украше́ние и утвержде́ние! Кто не удиви́тся твоему́ самопроизво́льному и долголе́тнему страда́льческому терпе́нию: Три́десять бо лет в те́сней и хла́дней хи́жине себе́ заключи́л еси́, хлад, а́лчбу и изнуре́ние пло́ти Ца́рствия ра́ди Небе́снаго поне́сл еси́, к сему́ же и изгна́ние из оби́тели, по наважде́нию вра́жию, безро́потно претерпе́л еси́. Ве́мы же, я́ко посреди́ умоле́н быв от бра́тии, я́ко незло́бивый а́гнец, па́ки в оби́тель твою́ возврати́лся еси́ и в ту́южде хи́жину всели́лся еси́, я́ко адама́нт тве́рдый, на неви́димая бесо́вская по́лчища и ви́димыя враги́ твоя́ терпе́нием себе́ вооружи́в. Егда́ же попуще́нием Бо́жиим наидо́ша на оби́тель сию́ по́льстии ра́тницы, сих не убоя́лся еси́ сме́ртнаго преще́ния, но уцелому́дрився сло́вом, во своя́ си возврати́тися сотвори́л еси́. Сего́ ра́ди Всеблаги́й Бог, ви́дя твою́ ве́ру и страда́льческое долготерпе́ние, дар прозо́рливства и исцеле́ния тебе́ дарова́: бесны́м бо исцеле́ние, хромы́м доброхожде́ние, слепы́м прозре́ние подава́л еси́, и ина́я мно́гая с ве́рою к тебе́ приходя́щим во бла́го да́же додне́сь чудоде́йствуеши. Мы же недосто́йнии, такова́я чудеса́ ви́дяще и ра́дости исполня́ющеся, взыва́ем к тебе́ си́це: ра́дуйся, до́блественный страда́льче и бесо́в победи́телю, ра́дуйся ско́рый наш помо́щниче и те́плый к Бо́гу моли́твенниче. Услы́ши у́бо и нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кров твой: яви́ ми́лостивное предста́тельство твое́ о нас ко Всевы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми богоприя́тными моли́твами вся поле́зная ко спасе́нию душ и теле́с на́ших, сохрани́ святу́ю оби́тель сию́, вся́кий град и весь и вся́кую страну́ христиа́нскую от всех наве́тов вра́жиих, в ско́рбех же и боле́знех на́ших подава́й нам ру́ку по́мощи, да твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию же и милосе́рдием Христа́ Бо́га на́шего, изба́вимся и мы недосто́йнии, по отше́ствии от жития́ сего́, шу́ияго стоя́ния, и да сподо́бимся десна́го со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание преподобному Иринарху Ростовскому

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Ирина́рше, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче а́нгелов.

Прокрутить вверх