Молитвы утренние

Перевод на русском языке

В Светлую седмицу, до утра субботы включительно, в качестве утреннего и вечернего молитвенного правила читаются Часы Пасхальные

Восстав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Лк.18:13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1 я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2 я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3 я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4 я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5 я, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в.  Ами́нь.

Молитва 6 я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7 я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8 я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9 я, к Ангелу-Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10 я, ко Пресвятой Богоро́дице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва об усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха Кири́лла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

Об усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

ПЕРЕВОД НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Молитва мытаря

Боже, будь милостив ко мне грешнику.  (Поклон)

Молитва предначинательная

Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Бог наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровищница всяких благ и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всего скверного, и спаси, Преблагой, души наши.

Трисвятое

Святой Бог, Святой Сильный, Святой Бессмертный, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас: Господь, очисти нас от грехов наших; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши ради Твоего имени.

Господь, помилуй. (Трижды.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого(диавола).

Тропари Троичные

Встав после сна, мы припадаем к Твоим стопам, Благой, и ангельскую песнь возглашаем Тебе, Сильный: «Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!»

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

С постели от сна Ты поднял меня, Господь.

Просвети мой ум и сердце и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица: “Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!”

 И ныне и всегда и вовеки. Аминь.

Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся. Так в страхе воскликнем в полночь: “Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!”

 Господь, помилуй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Троице

Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что, по великой Твоей милости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но поступил со мной со свойственным Тебе человеколюбием и поднял меня, лежащего в бесчувствии, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить власть Твою. И теперь просвети мои очи духовные, открой уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему и уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою, прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

   Придите, поклонимся Царю нашему Богу.

   Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу.

   Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Троих изгладь все беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисть меня, ибо беззакония мои я сознаю и грех мой всегда предо мною. Пред Тобою, пред одним Тобою согрешил я и лукавое пред Твоими очами сделал, так что Ты будешь праведен в приговоре Твоем и победишь, когда станешь судить. Вот, я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину и открыл мне неведомые тайны премудрости Твоей. Окропишь меня иссопом, и очищусь; омоешь меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое воссоздай во мне, Боже, и дух правды возроди внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже, Спаситель мой, и язык мой в радости восхвалит правду Твою. Господь, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Ибо если бы жертвы Ты пожелал – я принес бы ее; но к всесожжению Ты не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смеренного Бог не презрит. Подай благо, Господь, по благоволению Твоему Сиона, и да будут воздвигнуты стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертва правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на жертвенник Твой тельцов.

Символ веры

Верую в одного Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого; и в одного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единственного, от Отца рожденного прежде всех веков; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, единосущного с Отцом и которым все сотворено; ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и ставшего человеком; распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вознесшегося на небеса, и сидящего по правую сторону Отца, и снова грядущего со славой судить живых и мертвых, Царству Которого не будет конца. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, исходящего от Отца, Которому поклоняются и славят одинаково с Отцом и Сыном, говорящего через пророков. В одну Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую одно крещение для прощения грехов. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти меня, грешного, так как я никогда не сделал доброго пред Тобой, но избавь меня от лукавого, и пусть будет во мне Твоя воля, чтобы мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Сытого Духа, ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

Молитва 2-я, святого Макария Великого

Встав после сна, я в полночь приношу Тебе, Спаситель, песнь и, припадая к стопам Твоим, восклицаю Тебе: не дай мне уснуть греховной смерти, но смилуйся надо мной, добровольно претерпевший распятие; скоро подними меня, лежащего в лености, и спаси меня, стоящего пред Тобою на молитве. И после сна ночного даруй мне свет безгрешного дня, Христос Бог, и спаси меня.

Молитва 3-я, святого Макария Великого

К тебе Владыка Человеколюбец, встав после сна, я спешу и по милосердию Твоему принимаюсь за угодные Тебе дела. И молюсь Тебе: помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от диавольской помощи, и спаси меня, и введи в Царство Твое вечное. Ибо Ты – мой Творец и всякого блага Устроитель и Податель; на Тебя вся моя надежда, и я шлю Тебе прославление ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Господь, по обильной Своей благости и великому Своему милосердию давший мне, рабу Твоему, прошедшее время этой ночи пройти без нападения всяческого вражеского зла! Ты Сам, Владыка, Творец всего мира, удостой в истинном Твоем свете и с просвещенным сердцем исполнять волю Твою, ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Господь Вседержитель, Бог Сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и взирающий на находящееся внизу, наблюдающий сердца и все то, что внутри у человека, и тайное в людях ясно знающий наперед, Безначальный и всегда Существующий Свет, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. Ты Сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, приносим Тебе из нечистых уст; и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, грехи, о которых знаем и о которых не ведаем, очисти нас от всякой нечистой плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня (Второго пришествия) Единственного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придет со славой воздать каждому по делам его. Да не окажемся лежащими и обленившимися, но бодрствующими и готовыми к деланию, да войдем с Ним в радость и Божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих невыразимую красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь.

Молитва 6-я, святого Василия Великого

Прославляем Тебя, Всевышний Бог и Господь милости, по воле Которого всегда с нами происходит многое великое и непостижимое, достойное прославления и изумления, давшего нам сон для отдыха нашей немощи и облегчения от трудов много трудившейся плоти. Благодарим Тебя, что не погубил нас с беззакониями нашими, но поступил, как обычно, человеколюбиво и лежащих нас в отчаянии воздвиг на прославление власти Твоей. Поэтому мы молим Твое безмерное милосердие: просвети наши мысли и очи, ум же наш пробуди от тяжкого сна лености; отверзи наши уста и наполни их Твоим хвалением, чтобы мы смогли непоколебимо воспевать и прославлять Тебя, во всех и от всех славимого Бога, не имеющего начала Отца с Единственным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

7-я, к Пресвятой Богородице

Воспеваю благодать Твою, Владычица, и молю Тебя: облагодатствуй мой ум. Наставь меня прямо идти по пути Христовых заповедей. Укрепи бодрствовать в пении, отгоняя сон унылого расслабления. Невеста Божья, молитвами Твоими к Богу освободи меня, связанного цепями греховных падений. Сохраняй меня ночью и днем, избавляя от борющихся со мной врагов. Подателя жизни Бога родившая, оживи меня, умерщвленного страстями. Родившая Свет незаходящий, душу мою ослепшую озари светом. О дивная палата Владыки! Сделай меня домом Духа Божественного. Родившая Врача, излечи многолетние страсти моей души. волнуемого жизненными бурями, направь меня на путь покаяния. Спаси меня от огня вечного, от ужасного адского червя и ледяной бездны. Не дай бесам порадоваться обо мне, виновном во множестве грехов. Обнови меня, Пренепорочная, обветшавшего в согрешениях, которых и не чувствую. Удали от меня всяческие мучения и умоли обо мне Владыку всего мира. Сподобь меня достигнуть небесного веселья со всеми святыми. пресвятая Дева, услышь голос негодного раба Твоего.  Даруй мне потоки слез, очищая скверну души моей. Стоны сердечные непрестанно приношу Тебе, усердствуй, Владычица. Молитвенное служение мое прими и Богу милосердному принеси. Высшая Ангелов, помоги мне быть выше мирского смешения. Светоносный Небесный шатер, благодать Духа во мне направь. На восхваление Твое, Пренепорочная, воздеваю руки и уста, оскверненные скверной. Повреждающих душу зол избавь меня, усердно умоляя Христа, Которого подобает почитать и поклоняться Ему ныне и всегда и веки вечные. Аминь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостивый и ко всем Милостивый Бог мой, Господь Иисус Христос, Ты ради великой любви к людям сошел на землю и облекся в плоть, чтобы спасти всех. И ныне, Спаситель, спаси меня по милости, молю Тебя. Ведь если Ты спасешь меня за мои дела, то это немилость и дар, а скорее долг, о имеющий великую щедрость и несказанную милость! Ты сказал, о Христос мой: “Верующий в Меня будет жив и не увидит смерти вовеки”. Если же вера в Тебя спасет потерявших надежду, то вот – я верую, спаси меня, ибо Ты мой Бог и Создатель. Вера моя да зачтется мне вместо дел, Бог мой, ибо Ты совсем не найдешь у меня дел, оправдывающих меня. Но да будет достаточно этой веры моей вместо всего прочего, да говорит она в мою защиту, да оправдывает меня, да сделает причастным Твоей вечной славе. Слово Божье, Господь Иисус Христос, да не похитит меня сатана и да не похвалится, что вырвал меня из Твоей руки и ограды. Но – хочу или не хочу – спаси меня, Христос Спаситель мой, поспеши на помощь, уже погибаю; ведь Ты – Бог мой с самого рождения от матери моей. Когда-то я возлюбил грех – сподобь меня, Господь, ныне возлюбить Тебя, и еще – сподобь послужить Тебе без лености, усердно, как прежде я служил обманщику сатане. Тем более послужу Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, все дни жизни моей, ныне и всегда и в веки вечные. Аминь.

Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

Святой Ангел, соприсутствующий жалкой моей душе и бедственной моей жизни, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое; не дай возможности хитрому демону господствовать надо мной через подчинение власти этого смертного тела; возьми крепко бедную ослабевшую руку мою и выведи меня на путь спасения. О святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, просит мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и, если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день; и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в Своем страхе и сделал меня, раба, достойным Своей милости. Аминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычица моя Богородица, Своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня, смиренного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и все скверные, лукавые и хульные помыслы от несчастного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен; и избавь меня от многих лютых воспоминаний и помыслов и освободи меня от всяких злых дел, ибо Тебя благословляют все роды человеческие, многочтимое имя Твое славится в веки вечные. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святой угодник Божий (имя), ибо я усердно к тебе прибегаю как к скорому помощнику и молитвеннику о моей душе.

Песнь Пресвятой Богородице

Богородица Дева, Радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобой; благословенна Ты между женщинами и благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших.

Тропарь Кресту, глас 1, молитва за Отечество

Спаси, Господи, людей Твоих и благослови достояние Твое, даруя победу над врагами и Крестом Твоим сохраняя Твой народ.

Молитва о живых

Спаси, Господь, и помилуй отца моего духовного (имя), родителей моих (имена), родственников, наставников, начальников, благодетелей (имена) и всех православных христиан.

Молитва о усопших

Помести, Господь, в месте покоя души усопших рабов Твоих: родителей моих (имена), родственников, благодетелей (имена) и всех православных христиан, и прости им все их согрешения, совершенные по собственной воле и невольные, и даруй им Царствие Небесное.

О живых

Вспомни, Господь Иисус Христос, Бог наш, от века бывшие Твои милости и проявленное Тобою сострадание, по которым Ты стал человеком и добровольно претерпел распятие и смерть ради спасения истинно верующих в Тебя. Ты воскрес из мертвых, вознесся на небеса и сидишь по правую руку Бога Отца, с любовью внимая смиренным молитвам призывающих Тебя всем сердцем. Склони ухо Твое и услышь смиренную молитву мою, негодного раба Твоего, приносящего ее Тебе, как благоухание духовное за всех Твоих людей. Прежде всего помяни Твою Святую Соборную и Апостольскую Церковь, которую Ты искупил Своей драгоценной Кровью, утверди ее, укрепи, расширь, умножь, умиротвори и непобедимой силами ада навеки сохрани. Приведи в тишину церковные разногласия, угаси гордость язычников, возникновение же ересей быстро расстрой, искорени и силой Святого Твоего Духа в ничто обрати. Спаси, Господь, и помилуй Богом хранимую страну нашу, правителей и воинство ее, чтобы мы жили тихой и спокойной жизнью во всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господь, и помилуй Великого Господина и Отца нашего Святейшего Патриарха Кирилла, святейших патриархов православных, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, священников и диаконов и всех церковнослужителей, которых Ты поставил пасти словесное Твое стадо, и по их молитвам спаси и помилуй меня, грешного. Спаси, Господь, и помилуй моего духовного отца (имя) и по его святым молитвам прости мои согрешения. – Спаси, Господь, и помилуй моих родителей (имена), братьев и сестер, родных по плоти и всех близких мне людей из рода моего и друзей и даруй им Твои земные и небесные блага. Спаси, Господь, и помилуй по многой Твоей милости всех иноков, священным саном облеченных, монахов и монахинь, и всех в девстве, благоговении и посте живущих в монастырях, пустынях, пещерах, горах, башнях, в затворе, каменных ущельях, на морских островах, и всех во всяком месте владычества Твоего в правоверии живущих и в благочестии служащих Тебе; облегчи их бремя, утеши их в скорби, укрепи их на подвиги Твоей силой и по их молитвам даруй мне прощение грехов. Спаси, Господь, и помилуй старых и юных, нищих и сирот, вдов и находящихся в болезнях, печалях, бедах, скорбях, в напастях и в плену, в темницах и заточениях, особенно же рабов Твоих, находящихся в гонениях за Тебя и веру православную от безбожных язычников, отступников и еретиков. Всех их помяни, посети, укрепи, утешь и даруй им силой Твоей скорое облегчение, освобождение и избавление. Спаси, Господь, и помилуй творящих нам добро, милующих и питающих нас; тех, кто помог нам материально и велел молиться о них, и тех, кто заботится о нас, и окажи им Твою милость, даруя им исполнение всех их прошений, ведущих к спасению, и блага вечные. Спаси, Господь, и помилуй посланных по службе, путешествующих отцов и братьев наших и всех православны христиан. Спаси, Господь, и помилуй тех, кого я в безумии моем соблазнил и от пути спасительного отвратил, к делам злым и неподобающим привел. Божественным Твоим Промыслом к пути спасения их снова возврати. Спаси, Господь, и помилуй ненавидящих, обижающих и делающих мне зло и не дай им погибнуть из-за меня, грешного. Отступивших от православной веры и ослепленных погибельными ересями просвети светом богопознания и присоедини к Твоей Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

О усопших

Помяни, Господь, переселившихся. из этой. жизни благочестивых царей и цариц, исповедавших истинную веру князей и княгинь, святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов православных, а также послуживших Тебе в священническом и монашеском чине и церковнослужителей и помести их в местах покоя со святыми а вечных Твоих селениях. Помяни, Господь, души скончавшихся рабов Твоих, родителей моих (имена) и всех родственников, прости все их согрешения, совершенные по собственной воле и невольные, даруй им Царство Небесное и приобщение к вечным Твоим благам и наслаждение бесконечной блаженной жизнью у Тебя. Помяни, Господь, всех скончавшихся с надеждой на воскресение и жизнь вечную отцов, братьев и сестер наших и всех православных христиан, здесь и повсюду лежащих, и всели их со святыми Твоими, где сияет свет лица Твоего, а нас помилуй, как Благой и Человеколюбивый. Аминь. Даруй, Господь, прощение грехов всем прежде отшедшим из этой жизни в вере и с надеждой на воскресение отцам, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память.

Окончание молитв

Поистине подобает прославлять Тебя как Богородицу, пребывающую в вечном блаженстве и совершенно Непорочную и Мать Бога нашего. Мы возвеличиваем Тебя как истинную Богородицу, в девственности родившую Бога Слово (Сына Божьего), достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно большей славы, чем Серафимы*. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и вовеки. Аминь. Господь, помилуй. (Трижды.) Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святы, помилуй нас. Аминь.

Молитвы на каждый день на русском

Молитвы на сон грядущий

Прокрутить вверх