Молитва о здравии больного

Начало обычное

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Тропарь Пасхи

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию сме́рть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в (трижды).

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды).

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, / да изба́вимся от беззако́ний на́ших: / тебе бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. (Поклон)

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́те за ны святи́и Апо́столи, святи́и вси, / да изба́вимся от бед и скорбе́й: / вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. (Поклон).

Житие́ богоуго́дное до́бре сконча́в / сосу́д че́стен Уте́шителя яви́лся еси́, Богоно́сне Арсе́ние, / чуде́с благода́ть прии́м, всем подае́ши ско́рое вспоможе́ние, / о́тче преподо́бне, / Христу́ Бо́гу моли́ся // дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

(Псалом 6)

2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, исцели́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. 4 И душа́ моя́ смяте́ся зело́: и Ты, Го́споди, доко́ле? 5 Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́: спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́. 6 Я́ко несть в сме́рти помина́яй Тебе́: во а́де же кто испове́стся Тебе́? 7 Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омочу́. 8 Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. 9 Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча моего́: 10 услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. 11 Да постыдя́тся и смяту́тся вси врази́ мои́, да возвратя́тся и устыдя́тся зело́ вско́ре.

Слава:

Евангелие от Луки, главы 7 стих 18-23

И возвести́ли Иоа́нну ученики́ его́ о всём том. Иоа́нн, призва́в двои́х из ученико́в свои́х, посла́л к Иису́су спроси́ть: Ты ли Тот, Кото́рый до́лжен прийти́, и́ли ожида́ть нам друго́го? Они́, придя́ к Иису́су, сказа́ли: Иоа́нн Крести́тель посла́л нас к Тебе́ спроси́ть: Ты ли Тот, Кото́рому должно́ прийти́, и́ли друго́го ожида́ть нам? А в э́то вре́мя Он мно́гих исцели́л от боле́зней и неду́гов и от злых ду́хов, и мно́гим слепы́м дарова́л зре́ние. И сказа́л им Иису́с в отве́т: пойди́те, скажи́те Иоа́нну, что вы ви́дели и слы́шали: слепы́е прозрева́ют, хромы́е хо́дят, прокажённые очища́ются, глухи́е слы́шат, мёртвые воскреса́ют, ни́щие благовеству́ют; и блаже́н, кто не соблазни́тся о Мне!

Господи Иисусе Христе, помилуй мя!

Возвести́телю пути́ спаси́тельнаго,/ испове́дниче и архипа́стырю Кры́мския земли́,/ и́стинный храни́телю оте́ческих преда́ний,/ сто́лпе непоколеби́мый, Правосла́вия наста́вниче,/ врачу́ богому́дрый, святи́телю Луко́,/Христа́ Спа́са непреста́нно моли́/ ве́ру непоколеби́му правосла́вным дарова́ти// и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Прокрутить вверх