Святителю Тихону Задонскому

Святитель Тихон Задонский чудотворец помогает при разных душевных и телесных недугах, например, можно просить его молитв при депрессии, печали, унынии.

Тропарь святителю Тихону Задонскому, глас 8

От ю́ности возлюби́л еси́ Христа́ блаже́нне,/ о́браз всем был еси́ сло́вом, житие́м, любо́вию,/ ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием,/ те́мже и всели́лся еси́ в Небе́сныя оби́тели,/ иде́же предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́, святи́телю Ти́хоне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Тихону Задонскому, глас 8

Апо́столов прее́мниче,/ святи́телей украше́ние,/ Правосла́вныя Це́ркве учи́телю,/ Влады́це всех моли́ся,/ мир вселе́нной дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Молитва святителю Тихону Задонскому

О, вели́кий святи́телю Христо́в и чудотво́рче Ти́хоне! Услы́ши нас, многогре́шных, прибега́ющих к Тебе́ с те́плою ве́рою и умиле́нною мольбо́ю. Зане́ ве́мы ангелоподо́бное благо́е житие́ твое́ на земли́, прославля́ем ко всем твою́ ми́лость, благогове́ем пред высото́ю твои́х христиа́нских доброде́телей, и́миже во благовре́мении преуспева́л еси́ к сла́ве ди́вно просла́вившаго тя Го́спода. Ты вои́стинну был еси́ до́брый па́стырь слове́снаго ста́да Христо́ва, та́ин Бо́жиих до́бльственный строи́тель, сто́лпе и украше́ние Це́ркве Правосла́вный, Росси́йский Златоу́сте, язы́ческих обы́чаев кре́пкий искорени́телю, преиску́сный истолкова́телю Ева́нгельскаго уче́ния, ре́вностный блюсти́телю свяще́нных оте́ческих преда́ний, люби́телю мона́шескаго безмо́лвия, богодухнове́нный собира́телю сокро́вища духо́вныя му́дрости от ви́димаго ми́ра сего́, прему́дро Бо́гом сотворе́ннаго. Ты, я́ко избра́нный сосу́д благода́ти, неле́ностно поуча́л еси́ всех жа́ждавших спасе́ния сло́вом, житие́м, любо́вию, Ду́хом, ве́рою, чистото́ю и смире́нием. Ты был еси́ ми́лостивый защи́тник си́рых, призре́ние вдови́ц, убо́гих и всем су́щим в беда́х и напа́стех ско́рый уте́шитель. И ны́не ве́мы, я́ко предстои́ши пред лице́м Го́спода сла́вы и име́еши ве́лие к Нему́ дерзнове́ние; сего́ ра́ди к Тебе́, о́тче, прибега́ем и усе́рдно мо́лим тя: бу́ди о всех нас хода́тай у Престо́ла Всевы́шняго. Да прости́т Он беззако́ния и непра́вды на́ша; да просвети́т омраче́нный суето́ю ум наш и напра́вит к и́стинному све́ту Богопозна́ния; да сохрани́т слабая се́рдца на́ша от любостра́стных грехо́вных увлече́ний и тлетво́рнаго мудрова́ния ве́ка сего́; да пода́ст земли́ благовре́менное ороше́ние дожде́й и плодоноше́ние и вся нам поле́зная, я́же к животу́ вре́менному и ве́чному, да вси притека́ющии к ра́це нетле́нных моще́й твои́х обрету́т мир, любо́вь и безмяте́жие. Це́ркви на́шей испроси́ у Небе́снаго Царя́ ми́лость, благоде́нствие, спасе́ние, на враги́ же побе́ду и одоле́ние. Оте́чество на́ше огради́ споко́йствием и тишино́ю, сохрани́ оби́тель твою́ святу́ю от вся́ких собла́знов и научи́ всех нас благогове́йно и богобоя́зненно ше́ствовати по стезя́м за́поведей Бо́жиих, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми ста́ти одесну́ю Го́спода сил в де́нь стра́шнаго всеми́рнаго Суда́ его́. Помяни́, уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче Ти́хоне, во святы́х свои́х моли́твах и души́ отше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, да упоко́ит их Госпо́дь в Небе́сных селе́ниих; не пре́зри и на́ше воздыха́ние, да вы́ну прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святителю Тихону Задонскому вторая

О, всехва́льный святи́телю и уго́дниче Христо́в, о́тче наш Ти́хоне! А́нгельски пожи́в на земли́, ты я́ко А́нгел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии. Ве́руем от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, оби́льно дарова́нною Тебе́ от Го́спода, при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нию. Приими́ у́бо, ублажа́емый уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свободи́ ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго. Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да проба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас, гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х, да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая се́рдца на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших и да изба́вит ны ве́чных мук и огня́ гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем Свои́м да да́рует в ны́нешнем ве́це мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся со А́нгелы и со все́ми Святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святителю Тихону Задонскому третья

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю о́тче наш Ти́хоне! Со умиле́нием прекло́нше коле́на и припа́дая к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, хва́лим, сла́вим и велича́ем просла́вльшаго тя Бо́га, и нам недосто́йным показа́вшаго в тебе́ ве́лию ми́лость, и всеусе́рдно, ве́рою и любо́вию чту́щия святу́ю па́мять твою́, мо́лим тя: принеси́ моли́тву на́шу к вся содержа́щему и спаса́ющему человеколю́бцу Го́споду, Ему́же ты ны́не с ли́ки А́нгел и со все́ми Святы́ми предстои́ши, да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, па́стырем ея́ да даст святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии вве́ренных им люде́й — пра́во ве́рующия соблюда́ти, сла́быя и немощны́я в ве́ре укрепля́ти, неве́дущия наставля́ти, проти́вныя облича́ти. И па́ки припа́дающе, с упова́нием, я́коже ча́да отца́ нам су́ща, мо́лим тя, святи́телю Ти́хоне, ве́руем бо, я́ко ты, на Небесе́х живы́й, лю́биши ны то́ю же любо́вию, е́юже вся бли́жняя твоя́ возлюби́л еси́, внегда́ пребыва́ти тебе́ на земли́, испроси́ у всеми́лостиваго Го́спода и всем нам пода́ти дар коему́ждо благопотре́бен и вся, я́же к животу́ вре́менному и ве́чному поле́зная, ми́ра умире́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возстановле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины возвраще́ние, подвиза́ющимся в де́лех благи́х укрепле́ние, благоде́лающим преспе́яние, роди́телем благослове́ние, ча́дом в стра́се Госпо́днем воспита́ние и науче́ние, наста́вником ве́дение и благоче́стие, неве́дущим вразумле́ние, си́рым, неиму́щим и убо́гим по́мощь и заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствование, отше́дшим блаже́нное упокое́ние. Сих всех, наипа́че, проси́ нам, свя́тче Ти́хоне, у Щедрода́вца Бо́га, я́ко имы́й ве́лие к Нему́ дерзнове́ние: тебе́ бо стяжа́хом при́снаго засту́пника и те́плаго моли́твенника о нас пред Го́сподем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святителю Тихону Задонскому четвертая

О, святи́телю, о́тче наш Ти́хоне! Услы́ши нас и потщи́ся благоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да проба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас, гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х (имена), да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниях на́ших и да изба́вит ны от ве́чных мук и огня́ гее́нскаго, да да́рует в ны́нешнем ве́це мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние, да та́ко сподо́бимся, со А́нгелы и со все́ми святы́ми, сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание святителю Тихону Задонскому

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Ти́хоне,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Прокрутить вверх