Святителю Нектарию Эгинскому

Тропарь святителю Нектарию Эгинскому, глас 4

Преподо́бнически пожи́в, я́ко му́дрый иера́рх,/ просла́вил еси́ Го́спода/ доброде́тельным житие́м, Некта́рие преподо́бне./ Те́мже, Уте́шителя просла́влен си́лою,/ Боже́ственными мощми́ твои́ми,/ де́моны отго́ниши и боля́щия исцеля́еши,// ве́рою приходя́щия ти.

Ин тропарь святителю Нектарию Эгинскому, глас 1

Силиврии о́трасль и Эги́ны храни́теля, в после́дняя ле́та я́вльшагося, доброде́тели дру́га и́скренняго, Некта́рия почти́м ве́рнии, я́ко боже́ственнаго служи́теля Христо́ва: то́чит бо цельбы́ многоразли́чныя благоче́стно вопию́щим: сла́ва просла́вльшему тя Христу́, сла́ва да́вшему ти чуде́с благода́ть, сла́ва де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак святителю Нектарию Эгинскому, глас 2

Боже́ственный гро́м, труба́ духо́вная, ве́ры насади́телю и отсека́телю ересе́й, Тро́ицы уго́дниче, вели́кий святи́телю Некта́рие, со А́нгелы предстоя́ при́сно, моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Молитва святителю Нектарию Эгинскому

О, мироточи́вая главо́, святи́телю Некта́рие, архиере́ю Бо́жий! Во времена́ вели́каго отступле́ния, не́честию мир плени́вшу, благоче́стием просия́л еси́ и главу́ прего́рдаго Денни́цы, уязвля́ющаго нас, сокруши́л еси́. Сего́ ра́ди дарова́ ти Христо́с врачева́ти я́звы неисце́льны, за беззако́ния на́ша нас порази́вшия. Ве́руем: возлюби́ тя Бог пра́веднаго, да тебе́ ра́ди нас, гре́шных, поми́лует, от кля́твы разреши́т, от неду́г изба́вит, и по всей вселе́нней стра́шно и сла́вно бу́дет и́мя Его́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святителю Нектарию Эгинскому

О, святи́телю Некта́рие, о́тче Богому́дрый! Приими́, блюсти́телю ве́ры правосла́вныя, испове́дание усте́н люде́й христоимени́тых, со́бранных днесь в хра́ме благода́тию Бо́жиею, в тебе́ живу́щею. Весть бо дости́же до преде́л Росси́йских, я́ко ты, ве́лий во святы́х уго́дниче Христо́в, во всех конце́х вселе́нныя призыва́ющим и́мя твое́ явля́ешися и от ра́ковыя боле́зни исцеле́ние да́руеши. Слы́шахом об иере́е, тебе́ тезоимени́том и храм во и́мя твое́ созида́вшем со скорбьми́ ве́лиими. Ра́ковою у́бо я́звою грудно́ю пораже́н бе, кро́ви на всяк день точа́щейся, и стражда́ше лю́те, де́ла же своего́ свята́го не оставля́ше. Внеза́пу ты, святи́телю многоми́лостиво, с Небесе́ сшед, ему́ во хра́ме предста́л еси́ в ви́димом о́бразе. Он же непщу́я тя собра́та еди́на от сме́ртных бы́ти, проша́ше моли́тв твои́х и рече́: «Боля́й есмь вельми́, оба́че хощу́ святы́й олта́рь назда́ти, да поне́ еди́ножды святу́ю Литурги́ю вку́пе с прихожа́ны совершу́; после́жде и умре́ти гото́в есмь, смерть бо мя не страши́т». Ты же, о́тче, безпло́тен сый, слеза́ми лице́ свое́ ороша́ше! и объе́м страда́льца, лобыза́ше и глаго́ля: «Не тужи́, ча́до мое́, я́ко, боле́знию испы́тан, здрав бу́деши. Вси у́бо о чудеси́ сем ве́дати и́мут». Он же, исцеле́н быв, а́бие разуме́, с кем бесе́доваше, тебе́ неви́диму бы́вшу. О, вели́кий уго́дниче Христо́в Некта́рие! Храм о́ный сверше́н есть ны́не, и чудеса́ твои́ а́ки мо́ре преизлива́ющееся умно́жишася! Мы же позна́хом, я́ко моли́тве пра́ведника до́лжно поспешеству́емой бы́ти усе́рдием на́шим к слу́жбе Бо́жией и реши́мостью за Христа́ умира́ти, да здра́ви обря́щемся. Мо́лят тя, о́тче пра́ведный, боля́щая ча́да твоя́: да соверша́ется с на́ми во́ля Бо́жия, блага́я, уго́дная и соверше́нная, не хотя́щи сме́рти гре́шнику, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́. Ты же, провозве́стниче во́ли Бо́жией, исцели́ ны благода́тным явле́нием свои́м, да вели́к бу́дет Бог на Небеси́ и на земли́ во ве́ки веко́в! Ами́нь.

Молитва третья святителю Нектарию Эгинскому

О, пресла́вная главо́, святи́телю отче Некта́рие, архиере́ю Бо́жий! Ты во времена́ нечестиваго отступле́ния, мир плени́вшаго, благоче́стием просия́л еси́, главу́ прего́рдаго денни́цы, уязвля́ющаго нас, сокруши́л еси́ и верный служитель Христа Бога показался еси, Иже дарова́ ти благодать я́звы теле́сныя исцеляти и недуги душевныя врачева́ти. Темже, яко имаши дерзновение ко Господу, моли Его, да помилует нас по велицей Своей милости, прелести бесовския избавит, болезней свободит и Царствия Небеснаго сподобит со всеми святыми, идеже вкупе с тобою сподобимся прославляти и́мя Пресвятыя Троицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прокрутить вверх